Search
Τρίτη 18 Μάιος 2021
 • :
 • :

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορήτου

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε στις 28.02.2019

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής
  1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την SALONICARUN. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της SALONICARUN, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, τον σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Η SALONICARUN καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
  1. Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η SALONICARUN λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η SALONICARUN δεν θα κάνει.
 • Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της SALONICARUN διέπεται από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR)-Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις, αλλά και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του lnternet όσο και του υπάρχοντος-αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου-πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
  • Η SALONICARUN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά τον δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
  • Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της SALONICARUN. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες που ζητούνται, αλλά αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτή την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.
 • Δέσμευση της  SALONICARUN
  • Η SALONICARUN θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών της είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευθεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
  • Οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την SALONICARUN και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών της SALONICARUN διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς εσάς.
  • Επιπλέον, δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να ερωτηθείτε από την SALONICARUN εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με κάποιους τρίτους. Η SALONICARUN θα ορίσει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε. Θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της προσεκτικής πολιτικής μας.
 • Τι είδους δεδομένα συλλέγει η  SALONICARUN
  • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και ταυτοποιούν ή επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός προσώπου, άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλικία, το φύλο, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στις πληροφορίες αυτές, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας και εγγραφής, περιλαμβάνονται και λεπτομέρειες γύρω από τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διοργανώσεις της SALONICARUN, κληρώσεις διαγωνισμών ή έρευνες, καθώς και κάποιες σχετικές πληροφορίες των ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας.

Συλλέγουμε ειδικότερα τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Δεδομένα ταυτοποίησης Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμός τηλεφώνου
Δεδομένα επικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
Δεδομένα συναλλαγών Α.Φ.Μ., είδος, τόπος, χρόνος παρεχομένων προϊόντων ή υπηρεσιών
Δεδομένα συμβατικής σχέσης Συμβατικά έγγραφα, έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης
Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς Πληροφορίες που αφορούν ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, έρευνες κ.λπ.
 • Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η SALONICARUN για εσάς μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων. Τέτοια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αφορούν π.χ. δεδομένα υγείας ώστε να κριθεί εάν μπορείτε να συμμετάσχετε στις διοργανώσεις της SALONICARUN.
  • Η SALONICARUN δύναται να χρησιμοποιεί εικόνα και υλικό (π.χ. φωτογραφίες και βίντεο) από τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στις διοργανώσεις, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εκάστοτε διοργάνωσης.
 • H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της SALONICARUN (http://salonicarun.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στον δικτυακό τόπο της SALONICARUN.
  • Η SALONICARUN δύναται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
   • από εσάς όταν συμφωνείτε να λάβετε μία υπηρεσία από την SALONICARUN και στην περίπτωση αυτή δύναται να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας,
   • από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την SALONICARUN με ένα αίτημά σας για πληροφορίες, και
   • από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
  • Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η SALONICARUN συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:

* όταν εγγράφεστε ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου της SALONICARUN,

* όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις και διοργανώσεις της SALONICARUN.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου της SALONICARUN μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε το τηλεφωνικό της κέντρο. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην SALONICARUN, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευθούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

 • Όσες προσωπικές πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την SALONICARUN μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά σε αυτό. Η φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της SALONICARUN http://salonicarun.gr περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, e-mail, το θέμα της επικοινωνίας και το κείμενο του μηνύματος που επιθυμείτε να αποστείλετε.
 • Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά δεδομένα η  SALONICARUN
  • Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η SALONICARUN από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
   • Συναλλαγές:

Η SALONICARUN μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές με χρεωστική/πιστωτική/prepaid κάρτα για πληρωμή της συμμετοχής σας σε διοργανώσεις κ.λπ.

 • Διαφήμιση/Μάρκετινγκ:

Η SALONICARUN μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τις διάφορες διοργανώσεις της, διαγωνισμούς, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, κατόπιν ρητής συναίνεσης των επισκεπτών/χρηστών.

 • Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου:

Τις πληροφορίες αυτές η SALONICARUN πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

 • Νόμιμη χρήση:

Η SALONICARUN μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και γενικά επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας όπως αυτά απορρέουν από τη μεταξύ μας συναλλακτική και συμβατική σχέση ή σχέση επιχείρησης-καταναλωτή.

 • Χρήση των πληροφοριών
  • Οι πληροφορίες που παρέχετε στην SALONICARUN ή τις οποίες η SALONICARUN κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για:
   • την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,
   • να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από την SALONICARUN στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον,
   • για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
   • για να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και
   • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την SALONICARUN, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.
 • Αποθήκευση δεδομένων
  • Η SALONICARUN αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την συναίνεσή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία (π.χ. έκδοση φορολογικών παραστατικών-αποδείξεων για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε διατηρούνται στο αρμόδιο τμήμα  της SALONICARUN για τις ανάγκες συμμετοχής σε διοργανώσεις της SALONICARUN και για όσο απαιτεί η οικεία νομοθεσία και κατόπιν αρχειοθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλεφθεί  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις είναι απαραίτητη και, αν δεν δοθούν από το Υποκείμενο των Δεδομένων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
 • Cookies και Webbeacons
  • Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
  • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι επισκέπτες του ιστοτόπου της SALONICARUN χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.
  • Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας; Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.
  • Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).
  • Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιεί η  SALONICARUNΗ ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά e-mails της SALONICARUN μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τη σελίδα της SALONICARUN. Η χρήση τους στα e-mails προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
  • Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της SALONICARUN.
 • Πιστωτικός έλεγχος
  • Σε περιπτώσεις που ο χρήστης προβεί σε συναλλαγή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/prepaid κ.λπ. κάρτας για την πληρωμή της συμμετοχής του σε διοργάνωση της SALONICARUN, από την ιστοσελίδα της SALONICARUN ανακατευθύνεται στην ιστοσελίδα του πιστωτικού ιδρύματος/παρόχου με το οποίο συνεργάζεται η SALONICARUN. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να διενεργούνται πιστωτικοί έλεγχοι για την εκτέλεση της συναλλαγής. Μετά την ανακατεύθυνση στην ιστοσελίδα του πιστωτικού ιδρύματος/παρόχου ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάμεσα σε εσάς και το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα/πάροχο.
 1. Αποκάλυψη πληροφοριών
  1. Σε καμία περίπτωση η SALONICARUN δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Δύναται να διαβιβάζει τέτοια δεδομένα σε συνεργάτες ή χορηγούς της π.χ. για προωθητικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας αυτών μαζί σας, μόνο εφόσον έχετε παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
  1. Σε καμία περίπτωση η SALONICARUN δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την SALONICARUN για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.
  1. Η SALONICARUN μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς σκοπούς ή για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεών της βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και/ή της Ελληνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.
 1. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας
  1. Η SALONICARUN διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός της SALONICARUN κλπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.
  1. Η SALONICARUN εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.
  1. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά.

Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η SALONICARUN λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

 1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο (lnternet)
  1. Εάν επικοινωνήσετε με την SALONICARUN μέσω του διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας.
  1. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
  1. Η SALONICARUN δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της SALONICARUN.
  1. Πολιτική απορρήτου και Παιδιά: Η ιστοσελίδα της SALONICARUN http://salonicarun.gr έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας από κοινού με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας και/ή η δυνατότητα για την παραλαβή βραβείων, δειγμάτων προϊόντων ή άλλων δώρων μπορεί να περιορίζεται σε χρήστες κάτω από μια ορισμένη ηλικία. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας και να εφαρμόσουμε αυτούς τους περιορισμούς ηλικίας.
  1. Διευθύνσεις IP: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την ιστοσελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/μέλους.
  1. Πρόσβαση στον Λογαριασμό: Εφόσον εισέρχεστε στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της SALONICARUN μέσω προσωπικού λογαριασμού, θα παραμείνετε συνδεδεμένοι μέχρι να πατήσετε Αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή μοιράζεστε τη συσκευή σας με άλλον χρήστη, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε και να σβήνετε τα Cookies από τη συσκευή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη σχετική πλατφόρμα ώστε να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα/πληροφορίες. Αλλιώς, κάθε άλλος χρήστης της συσκευής θα μπορεί να δει και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.
  1. Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας της SALONICARUN: Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.
  1. Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ενδέχεται εντός της ιστοσελίδας της SALONICARUN να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και/ή πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.
  1. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων: Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται παραπάνω. Εξαίρεση αποτελεί η γνωστοποίηση τέτοιων δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις της SALONICARUN.
 1. Παρακολούθηση των επικοινωνιών
  1. Όλες οι επικοινωνίες της SALONICARUN μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δύναται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την SALONICARUN για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.
 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης,

β) το δικαίωμα διόρθωσης,

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

 1. Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
  1. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SALONICARUN, που αναφέρεται παρακάτω.
 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
  1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της SALONICARUN, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  1. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της SALONICARUN και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
  1. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 1. Τροποποιήσεις
  1. H SALONICARUN δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την πολιτική. Η SALONICARUN θα ειδοποιεί για αλλαγές σε αυτή την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό της.
 1. Σύνδεσμοι (Links)
  1. Η ιστοσελίδα της SALONICARUN http://salonicarun.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά την πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.
 1. Επικοινωνία
  1. Για επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SALONICARUN μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  secretary@ermis1877.gr
  1. Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η SALONICARUN επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.
  1. Διεύθυνση επικοινωνίας: secretary@ermis1877.gr